Oct 2023/Nov 2023-basic engineering-N scheme

 

I

40011

COMMUNICATIVE ENGLISH-I

NOV 2023

 

N SCHEME

I

40012

ENGINEERING MATHEMATICS-I

NOV 2023

 userfiles/em-1.pdf

N SCHEME

I

40013

ENGINEERING PHYSICS-I

NOV 2023

 userfiles/ephy-1.pdf

N SCHEME

I

40014

ENGINEERING CHEMISTRY-I

NOV 2023

 userfiles/eche-1.pdf

N SCHEME

I

40015

 ENGINEERING GRAPHICS-I

NOV 2023

 userfiles/eg-1.pdf

N SCHEME

II

40021

 COMMUNICATIVE ENGLISH-II

NOV 2023

 userfiles/975 oct 23.pdf

N SCHEME

II

40022

 ENGINEERING MATHEMATICS-II

NOV 2023

 userfiles/em-2.pdf

N SCHEME

II

40023

 ENGINEERING PHYSICS-II

NOV 2023

 userfiles/ephy-2.pdf

N SCHEME

II

40024

 ENGINEERING CHEMISTRY-II

NOV 2023

 userfiles/eche-2.pdf

N SCHEME

II

40025

 ENGINEERING GRAPHICS-II

  NOV 2023

  userfiles/eg-2.pdf

 N SCHEME